MODEL_UG O Projekcie

O projekcie

Zgodnie z dokumentem „Standardy i wskazówki dot. zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego” opracowanym przez Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Zapewniania Jakości Kształcenia (ENQA), a także Raportem Końcowym „Modele zarządzania uczelniami w Polsce" (dalej RK) opracowane przez Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego, efektywne podnoszenie jakości kształcenia jest możliwe tylko przez kompleksowe podejście do zarządzania uczelnią, obejmujące wszystkie obszary jej funkcjonowania, od dydaktyczno - naukowego po administracyjno - organizacyjne. Usprawnienia i zmiany organizacyjne w poszczególnych obszarach poprawiają działalność całej uczelni i pozwalają lepiej zarządzać zasobami, a także dopasować program kształcenia do potrzeb otoczenia społeczno – gospodarczego. Jednocześnie sprawne zarządzanie wymaga ciągłego doskonalenia wiedzy i kompetencji kadry kierowniczej.

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Priorytetów POKL obecnie głównym problemem wielu uczelni w Polsce jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, w tym dostosowanie oferty do potrzeb rynku pracy. Przemiany zachodzące w Polsce w ostatniej dekadzie wykreowały trend w dążeniu młodzieży do wiedzy (wzrost współczynnik skolaryzacji od 30,6 w 2000r. do 53,7 w 2010, GUS). Znalazło to odbicie w intensywnym rozwoju szkół wyższych (z 310 w 2000r. do 461 w 2009, GUS). Jednocześnie zaobserwowano, iż jakość kształcenia w uczelniach jest zróżnicowana. O tym, że problem został dostrzeżony, świadczy znowelizowana ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym (dalej PoSW), która kładzie wyraźny nacisk na jakość i efekty kształcenia.

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia jest obecnie największym wyzwaniem dla Uniwersytetu Gdańskiego. Pomimo rozwoju oferty dydaktycznej Uczelni (z 34 kierunków studiów w 2009r. do 42 w 2011) i wzrostu liczby studentów (z 27996 osób, w tym 18506K w 2009r. do 28784 os., w tym 19507K w 2011), oferta UG nie do końca odpowiada wymaganiom nowoczesnej gospodarki i rynku pracy. Z tego względu Władze UG i pracownicy odpowiedzialni za kluczowe obszary działalności, uznają za istotną realizację programu rozwoju ukierunkowanego na budowanie jakości Uczelni poprzez wprowadzenie zmian strukturalnych, organizacyjnych i programowych oraz doskonalenie wiedzy kadry kierowniczej.

W efekcie realizacja proj. będzie miała wpływ nie tylko na UG, ale także na innych interesariuszy: studentów i  absolwentów, którzy będą lepiej wykształceni oraz pracodawców, którzy zyskają pracowników o wyższych umiejętnościach.

Dokumentem wyjściowym dla doskonalenia jakości w UG jest Strategia Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego do roku 2020 (Uchwała Senatu nr 9/11). Dążąc do jej realizacji Uniwersytet podjął już działania usprawniające poszczególne obszary swej działalności, jednak procesy te wymagają stałego doskonalenia i dostosowywania do uwarunkowań zewnętrznych. W trosce o jakość kształcenia w UG, a także w oparciu o wytyczne RK, opracowany został zintegrowany model zarządzania UG służący poprawie zarządzania jakością (Uchwała nr 3/12) dopasowany do potrzeb UG i obejmujący m.in. obszary: kształcenia, zarządzania finansami, kadrami, majątkiem i ryzykiem.

W UG opracowano Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (Zarządzenie Rektora nr 48/R/10), przewidujący monitorowanie procesu kształcenia w zakresie jego efektów. Kilka elementów modelu zostało wdrożonych- np. badania dot. luk kompetencyjnych studentów i absolwentów. Problemem pozostaje jednak zbyt mała ilość danych dot. efektów kształcenia oraz niewystarczająca współpraca z podmiotami gospodarczymi, co sprawia, że oferta kształcenia nie do końca odpowiada potrzebom rynku. Ograniczone narzędzia IT, niepozwalające na uzyskanie niezbędnych danych, limitują możliwość szybkiej modyfikacji oferty programowej UG. Odpowiedzią na ww. problemy jest Zadanie 1.

W obszarze zarządzania finansami brakuje modułów do budżetowania i kontrolingu oraz zarządzania finansowego projektami. Zgodnie z RK brak odpowiednich rozwiązań strukturalnych utrudnia nadzorowanie podst. procesów finansowych. Istniejący system obiegu dok. powoduje, że proces obsługi jest wydłużony, co utrudnia sprawne podejmowanie strateg. decyzji dot. rozwoju. Odpowiedzią na ww. problemy jest Zadanie 2.

W obszarze zarządzania kadrami uporządkowania wymaga struktura organizacyjna. RK wskazuje szereg elementów powodujących wydłużenie procesów kadrowych, a znowelizowana ust. PoSW wprowadza dodatkowo konieczność systematycznego przesyłania danych statystycznych do odbiorców zewnętrznych Działy: Zarządzania Kadrami i Obliczeń Płac funkcjonują w oparciu o 22-letni system działający pod DOS niezintegrowany z pozostałymi systemami informatycznymi UG, co sprawia, że większość procesów realizowanych jest ręcznie i powielanych przez wiele osób. Wynikiem są wydłużone procesy obiegu dokumentów i utrudniony dostęp do informacji. Odpowiedzią na ww. problemy jest Zadanie 3.

W obszarze zarządzania majątkiem istniejące rozwiązania nie pozwalają na optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów. Przeszkodą w efektywnym zarządzaniu jest brak bazy z dostępem do informacji z wielu poziomów struktury organizacyjnej, co sprawia, że wiele procesów decyzyjnych jest niepowiązanych ze sobą. Odpowiedzią na ww. problemy jest Zadanie 4.

Problemy dostrzeżono również w obszarze zarządzania ryzykiem. UG, choć stworzył Rejestr Ryzyk, nie posiada procedur reagowania na najważniejsze zagrożenia ani informatycznych baz i narzędzi, co uniemożliwia skuteczną kontrolę ryzyka. Odpowiedzią na ww. problemy jest Zadanie 5.

Dodatkowo, z uwagi na zmieniające się uwarunkowania gospodarcze i przepisy prawne, niezbędne do skutecznego zarządzania i podnoszenia jakości jest ciągłe doskonalenie wiedzy i kompetencji kadry kierowniczej. Z tego względu dla tej grupy przewidziano realizację szkoleń specjalistycznych w ramach Zadania 6.

Analiza sytuacji w Uniwersytecie Gdańskim wykazała, że problem jakości kształcenia w jednakowym stopniu dotyka kobiet i mężczyzn (K i M). Dysproporcja w ilości K i M widoczna jest jednak w strukturze zatrudnienia: wśród kadry administracyjnej zdecydowanie przeważają kobiety (428K, 101M), a wśród kadry zarządzającej mężczyźni (24K, 36M, dane UG). Dodatkowo, jako że studenci niepełnosprawni wciąż stanowią nieliczną grupę (686 os. w tym 464K wobec 28784 ogółu studentów UG) - w celu poprawy oferty kształcenia dla tej grupy - przewiduje się stworzenie narzędzi ankietowych (zad. 1) pozwalających badać przeszkody utrudniające im dostęp do nauki.

Proponowane działania służące rozwiązaniu ww. problemów wynikają ze Strategii Rozwoju UG, a ich realizacja przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia w UG, co jest celem głównym projektu. Wdrażane modele są dostosowane do struktury organizacyjnej UG, ale zarazem spełniają główne założenia RK. W perspektywie planuje się też wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO.

Ostatnio modyfikowane: 23.01.2015