MODEL_UG Zadania Zadanie 1: Wdrożenie modelu zarządzania jakością kształcenia

Zadanie 1. Wdrożenie modelu zarządzania jakością kształcenia

W pierwszym etapie ostanie utworzony Dział Jakości Kształcenia odpowiedzialny za monitorowanie i zapewnianie warunków do stałego podnoszenia jakości kształcenia w UG. Powstanie stanowisko specjalisty ds. jakości kształcenia odpowiedzialnego m.in. za organizowanie i nadzór nad badaniami ewaluacyjnymi i analizami, w tym monitoring losów absolwentów (art. 13a UPoSW). Rekomendacje z przeprowadzonych badań i analiz będą przedkładane Rektorowi i Senatowi UG celem rozważenia zmian w programach i profilach kształcenia biorąc pod uwagę realizację zakładanych efektów kształcenia w powiązaniu z wdrażaniem modelu kształcenia opartego na KRK. W proces rozwoju dydaktyki włączeni będą przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych-pracodawcy (art.4 ust.4 UPoSW). Procedury te pozwolą UG dostosować ofertę do potrzeb rynku pracy. Rozwinięte zostaną narzędzia informatyczne do badań i analiz wielokryterialnych oraz zarządzania programami kształcenia przez możliwość aktualizowania sylabusów.

Ostatnio modyfikowane: 30.01.2014