MODEL_UG Zadania Zadanie 2: Wdrożenie modelu zarządzania finansami

Zadanie 2: Wdrożenie modelu zarządzania finansami

Wdrożone zostaną rozwiązania w zakresie budżetowania, kontrolingu oraz finansowego zarządzania projektami. Zmianie ulegnie struktura organizacyjna UG – powstanie nadrzędna jednostka kontrolingu oraz wyłonione będą stanowiska ds. kontrolingu w jednostkach organizacyjnych. W ramach kontroli finansów wprowadzone zostaną nowe reguły: tworzenia i monitorowania budżetu, analizy odchyleń, mechanizmu blokowania dostępności środków, ewidencji kosztów rodzaj., rozliczania kosztów dydaktyki w podziale na studia stacjonarne i niestacjonarne (art.105 PoSW). Zadanie obejmie też zakup modułów informatycznych dot. budżetowania i kontrolingu oraz zarządzania finansowego projektami, które pozwolą usprawnić procesy decyzyjne. Zostaną one zintegrowane z pozostałymi systemami informatycznymi UG. Wdrożony zostanie elektroniczny system obiegu dokumentów finansowo-księgowych. Etapy wdrożenia obejmą: przetarg na zakup modułów informatycznych, opracowanie procedur, analizę przedwdrożeniową, zakup licencji i oprogramowania, wprowadzanie danych, integrację i testy.

Ostatnio modyfikowane: 27.03.2013